Argentario, 27 marzo 2015

A so a l’Argentario e al savì un quel?

O’ da guantè sub ad sgond livel.

Andè sot a l’aqua, nudè cun i pes

l’è una bela sensazion, miga tot i la capès.

Ma que an ciò da par me, a so in cumpagnia

a so cun e CEC, e mej grop cu si sia.

Luritar intla subacquea iè di capurion

lou sei chi nà fat ad cagl’immersion!

Sai vut fè? A so capitida in sta banda ad met

Par fistigè e fè baraca luritar jè prupri adett.

I è tot di brev burdel, simpatic e vulunterous

mo je nenca un bel pu’ gudurious.

Ujè Fondali Puliti da urganizè?

Sei, mo un bel aperitiv ala fen un po’ manchè.

A organizem un’immersion, una bela bela?

Va ben, basta che po us megna dla tagliatela.

Un è par e magnè, l’è par stè insem, tot

sei, mo l’è sempra mej su jè pida e parsot.

Ilà strulgheda ben, l’è un mudi par no sentis mai vec

Evviva la subacquea, la cumpagnia, evviva e CEC!

Cristina Sirri